×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  دفتـر مـدیـریـت

تلفن:  22439810       نمابر: 22439810

 

گروه توسعه آموزش کارکنان

تلفن: 23872265- داخلی 2265

پست الکترونیک: etu@sbmu.ac.ir

 

 

گروه تحول اداری و تعالی سازمانی

تلفن: 23872241- داخلی 2241

 

 

گروه مهندسی مشاغل

تلفن: 23872341- داخلی 2341

 

 

گروه مهندسی سازمان

 تلفن:  23872371 –داخلی 2371

آدرس: ولنجک، خیابان اعرابی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ساختمان شماره یک، طبقه چهار، مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

کد پستی: 1985717443متن استاتیک شماره 39 موجود نیست