×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 

 

 

معرفی مدیریت:

مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری یکی از مدیریت های معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه است که متشکل از گروه های زیر می باشد:

 • گروه مهندسی سازمان
 • گروه مهندسی مشاغل
 • گروه توسعه آموزش کارکنان
 • گروه تحول اداری و تعالی سازمان

 

شرح وظایف مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری:

 • مطالعه و بررسی سیستمها و فرآیند ها و ارائه راهکارها، روشها و ابزارهای مناسب به منظور افزایش سطح کیفی آنها با رویکردهای نوین.
 • تعیین استانداردها و شاخص های کیفی و کمی خدمات و تدوین سازوکارهای نظارت بر آنها در فضای رقابتی.
 • مشارکت در تدوین برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه.
 • ایجاد بسترهای مناسب استقرار سیستم مدیریت کیفیت خدمات در دانشگاه و واحدهای تابعه.
 • پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات به منظور تسهیل و تسریع امور جاری.
 • نظارت و پایش پیشرفت برنامه‌های عملیاتی و اجرایی در سطح معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه.
 • ارزیابی عملکرد دانشگاه در چارچوب برنامه‌ اصلاح نظام اداری و بر اساس شاخص های عمومی و اختصاصی ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران و ارائه گزارشات تحلیلی.
 • ارائه راهکارهای مناسب به منظور افزایش بهره وری منابع انسانی، مالی و فیزیکی دانشگاه
 • مشارکت در طرحهای تحقیقاتی کاربردی در زمینه تحول و اصلاح نظام اداری در دانشگاه.
 • طراحی، استقرار و پیاده سازی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران دانشگاه.
 • تهیه، بازنگری و به روز رسانی ساختار تشکیلات مورد نیاز دانشگاه با استفاده از استانداردهای تشکیلاتی.
 • هماهنگی وهمکاریمستمر با مدیریت نیروی انسانی به منظور تامین کارکنان مورد نیاز دانشگاه.
 • انجام کلیه محاسبات و کنترل های لازم به منظور اجرای طرح طبقه بندی مشاغل.
 • نیازسنجی، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی آموزش ضمن خدمت کارکنان و مدیران دانشگاه.
 • تهیه و تدوین گزارش عملکرد دوره ای و سالیانه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه.

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست