×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

شرح وظایف گروه تحول اداری و تعالی سازمانی 

 

 

 

 

 • تهیه برنامه و سازوکار های اجرایی به منظور فراهم آوردن زمینه مشارکت بخش غیر دولتی در پذیرش و انجام فعالیتهای قابل واگذاری از طریق توسعه ظرفیتها، افزایش توانمندیها و رفع موانع و حمایت از فعالان.
 • برنامه ریزی و واگذاری خدمات قابل واگذاری و واحدهای عملیاتی دانشگاه.
 • تعیین وظایف، فعالیتها و واحدهای قابل واگذاری از دانشگاه به سایر فعالان مشتمل بر برنامه عملیاتی و شیوه های آماده سازی برای واگذاری.
 • پیگیری بر ارائه گزارش عملکرد دانشگاه در مقاطع شش ماهه.
 • مستند سازی فرآیندهایی که منجر به ارائه خدمات به مردم میشوند و نظارت بر اطلاع رسانی از طریق سایت دانشگاه به مردم.
 • اصلاح فرآیند ها با اولویت فرآیندهایی که منجر به ارائه خدمات الکترونیکی به مردم میشوند در چارچوب اسناد بالا دستی.
 • مدیریت و پیگیری به منظور ارائه فرم های مورد نیاز مردم برای انجام خدمات در بستر الکترونیکی.
 • توسعه تعداد خدمات قابل ارائه در واحدهای خدمات الکترونیکی از جمله دفاتر پیشخوان و ...
 • پیگیری و نظارت بر فرهنگ سازی، توانمند سازی و ترغیب مردم در استفاده از خدمات الکترونیکی از طریق رسانه های ارتباط جمعی( سمعی، بصری و مکتوب )، اطلاع رسانی از طریق پیامک و بهره گیری از پیام های محیطی در حوزه سلامت.
 • مشاوره  و راهنمایی واحد های عملیاتی از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی در فضای رقابتی به منظور تعیین و محاسبه قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات.
 • تعیین استانداردها و شاخص های کیفی و کمی خدمات و تدوین سازوکارهای نظارت بر آنها در فضای رقابتی.
 • انجام امور دبیرخانه‌ای کمیسیون تحول اداری مطابق با دستورالعمل مربوطه.
 • مشارکت در تدوین برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه.
 • تلاش در جهت استقرار سیستم مدیریت کیفیت در دانشگاه و واحدهای تابعه.
 • نظارت و کنترل بر تهیه برنامه‌های عملیاتی و اجرایی در سطح مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری.
 • تهیه طرح های توجیهی در سطح مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری.
 • همکاری، ارائه مشاوره و راهنمایی در اجرای برنامه‌های تحول در سطح واحدهای تابعه و اخذ گزارش‌های دوره‌ای به مظور مدیریت فرآیندهای برنامه اصلاح نظام اداری.
 • اجرای طرحهای ماندگار در جهت ترویج و استقرار مدیریت دانش در دانشگاه.
 • طراحی و مشارکت در طرحهای تحقیقاتی کاربردی در زمینه تحول و اصلاح نظام اداری در دانشگاه
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست