×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

شرح وظایف گروه مهندسی سازمان

 

 

 • تهیه، بازنگری و به روز رسانی ساختار تشکیلات مورد نیاز کلیه مراکز تابعه دانشگاه با استفاده از استانداردهای تشکیلاتی و انجام مراحل قانونی.
 • ارائه گزارشات و آمار های لازم جهت انجام امور استخدامی دانشگاه به مراجع ذیربط.
 • هماهنگی وهمکاری مستمر با مدیریت نیروی انسانی به منظور انجام نقل و انتقالات نیروی انسانی دانشگاه.
 • بررسی امور تشکیلاتی و اظهار نظر در خصوص نیروهای مامور، ضریب k، طرحی و سایر موارد.
 • بررسی کارشناسی احکام صادره از طرف مدیریت نیروی انسانی و انجام اصلاحات لازم.
 • پایش و به روز رسانی تشکیلات دانشگاه بر اساس مصوبات و دستورالعملها.
 • تهیه آمارهای تشکیلاتی مورد نیاز به وزارت متبوع و مراجع ذیصلاح.
 • ارائه پیشنهادهای تشکیلاتی شامل تغییر عنوان پست، ایجاد ردیف سازمانی، حذف پست، ایجاد واحد سازمانی جدید، ادغام و یا انحلال واحدهای سازمانی.
 • نظارت بر حسن اجرای مقررات، ضوابط و دستورالعمل ها در واحدهای تابعه.
 • انجام امور تشکیلاتی در بستر نرم افزارهای تشکیلاتی و مشارکت در توسعه زیر ساختهای الکترونیکی.
 • تدوین تشکیلات واحدهای جدید الاحداث.
 • ارائه پیشنهادات اصلاحی و تکمیلی در تدوین آئین نامه ها  و دستورالعمل ها و ارایه آن به مراجع ذیصلاح.
 • مشارکت در اجرای سیستم های مدیریتی و اصلاح فرایند های گروه تشکیلات در راستای بهبود مستمر.
 •  
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست