×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 

شرح وظایف گروه مهندسی مشاغل دانشگاه

 

 

 

 • بررسی موارد انتصاب و تغییر عنوان، ارتقاء رتبه و طبقه و احتساب مدرک تحصیلی و سوابق تجربی مزایای ایثارگری، مشاغل سخت و زیان آور کارکنان شاغل در قالب کمیته های مربوط در دانشگاه
 • ارائه راهنمایی و مشاوره به واحدهای تابعه دانشگاه درباره موارد مربوط به مهندسی مشاغل
 • انجام دوره ای تحلیل مشاغل برای تعیین نیازهای دانشی و مهارتی شاغلین
 • مشارکت در نیازسنجی، تهیه بسته های آموزشی و برگزاری برنامه های آموزشی برای کارشناسان تخصصی در ستاد و واحدهای تابعه دانشگاه
 • نظارت بر ابلاغ های سطوح سرپرستی، مدیریتی و سایر کارکنان منطبق با تشکیلات مصوب دانشگاه
 • نظارت بر اجرای ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران در قالب کمیته اجرائی مهندسی مشاغل  دانشگاه
 • نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات و بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به برنامه های مرتبط مانند: طرح طبقه بندی مشاغل و ضوابط انتخاب و انتصاب در دانشگاه
 • نظارت بر اجرای صحیح احکام کارگزینی مرتبط با طبقه بندی مشاغل
 • به روز کردن مستمر بانک های اطلاعاتی مرتبط با طبقه بندی مشاغل،
 • هماهنگی با واحدهای درون بخشی برای پیشبرد برنامه های مرتبط
 • تهیه و ارائه پیشنهادهای کاربردی برای طرح در شوراها و کمیته های برون سازمانی مرتبط با حوزه کاری و پیگیری مصوبات
 • نگهداری و حفاظت از صورتجلسات کمیته مهندسی مشاغل دانشگاه
 • تهیه گزارش های عملکرد به صورت دوره ای و ارسال به مسئولین مرتبط
 • انجام مطالعات مستمر در خصوص طراحی شغل، تجزیه و تحلیل شغل و شرایط احراز شغل
 • تهیه و تنظیم شیوه نامه ها و دستورالعمل های مربوط به کمیته مهندسی مشاغل بر اساس ضوابط و مصوبات و ابلاغ آن به کلیه واحدهای
 • تکمیل فرم مربوط به شغل و شاغل جهت کارکنان جدیدالاستخدام
 • بررسی موارد ارتقاء طبقه و رتبه پایه و ارشد در کمیته های فرعی
 • ارائه گزارش عملکرد گروه مهندسی مشاغل بصورت دوره ای به مقامات مافوق
 • مشارکت در پاسخگویی به آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری با حوزه امور حقوقی دانشگاه
 • مشارکت در تهیه و تدوین آئین نامه مهندسی مشاغل با وزارت متبوع
 • مشارکت در تهیه و تدوین کتاب شرایط احراز عمومی و اختصاصی با وزارت متبوع
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست