×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 

شرح وظایف گروه توسعه آموزش کارکنان

 

 

 

 • انجام مطالعات لازم در زمینه روشهای نوین آموزش کارکنان در راستای اهداف استراتژیک دانشگاه
 • مطالعه و بررسی روشهای تامین منابع و ارتقای بهره وری در زمینه انجام آموزشهای مورد نیاز کارکنان
 • مطالعه و بررسی در زمینه ارزیابی آموزشی و روشهای افزایش کمی و کیفی آموزشهای بدو و حین خدمت کارکنان
 • توسعه و گسترش آموزش و روشهای توانمندسازی کارکنان در راستای اهداف دانشگاه
 • نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات آموزشی کارکنان از طریق مداخله و ارائه راهنمایی های لازم
 • تشکیل منظم و دوره ای کمیته آموزش و توانمندسازی دانشگاه جهت بررسی، تعیین و تصویب کلیات برنامه‌های آموزش کارکنان دانشگاه
 • پایش، نظارت و ارزشیابی دوره های آموزشی در واحدهای سازمانی تابعه دانشگاه
 • برنامه ریزی و هماهنگی جهت اجرای دوره های آموزشی حضوری و غیرحضوری بدوخدمت و حین خدمت کارکنان به منظور افزایش سطح دانش، بینش و مهارتهای آنان
 • برنامه ریزی و نظارت بر نیازسنجی آموزشی مدیران و کارکنان و تعیین دوره های آموزشی مورد نیاز با توجه به تحلیل سازمانی، شغلی و فردی هر یک از کارکنان در سطح دانشگاه
 • شناسائی، ارزیابی، توانمندسازی و نظارت بر عملکرد مدرسین و اساتید دوره های آموزشی و به‌روز‌رسانی بانک اطلاعات مدرسین سامانه آموزش کارکنان
 • تشکیل شناسنامه الکترونیکی آموزشی کارکنان و به روزرسانی آن در سامانه آموزش کارکنان
 • بررسی و تایید مزایای آموزشی مترتب بر آموزشهای ضمن خدمت کارکنان طبق ضوابط و مقررات جاری

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست