دوشنبه ٠٤ تير ١٣٩٧ - 
1 2 3
 
منو اصلی
 
 

 

ساختار اجرایی کمسیون تحول اداری متشکل از عناصر زیر می باشد :

 • کمیسیون تحول اداری
 • دبیرخانه کمیسیون تحول اداری
 • كميته هاي تخصصي
 • کمیته های اجرایی

وظایف و اختیارات کمیسیون تحول اداری:

 1. پشتیبانی ونظارت براجرای طرح هاو برنامه های مصوب شورای عالی اداری ستاد برنامه ریزی تحول اداری کشور  شورای توسعه مدیریت وسرمایه انسانی و وزارتخانه
 2. زمینه سازی برای اجرای سیاست ها راهبردها وبرنامههای مصوب
 3. بررسی وبراورد اعتبار مورد نیاز برای اجرای برنامه های تحول اداری
 4. بررسی وتایید طرح ها وبرنامه های تحول اداری دانشگاه وارایه پیشنهادهای سازنده به مراجع ذی ربط متناسب با تکالیف تعیین شده در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری
 5. بررسی وپیشنهاد راهکارهای مناسب برای اجرای بهتر برنامه های تحول اداری
 6. بررسی وتایید برنامه های اموزشی و پژوهشی انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای ونتایج ارزیابی عملکرد دستگاه وارایه به وزارتخانه یا معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور
 7. بررسی و تایید همایش های مورد نیاز دانشگاه در سطوح مختلف  تقسیمات کشوری طبق مقررات
 8. نظارت برنحوه اجرای برنامه جامع اصلاح فرایند ها و روش های مورد عمل و دولت الکترونیک در دانشگاه
 9. شناسایی وظایف و فعالیت های قابل واگذاری دانشگاه به بخش غیر دولتی وارایه پیشنهاد به مراجع دی ربط
 10. ارایه پیشنهاد برای افزایش بهره وری و کارایی نیروی انسانی و مدیریت دانشگاه به مراجع ذی ربط
 11. نظارت بر حسن اجرای واگذاری امور تصدی گری و چابک سازی دانشگاه
 12. تهیه وتنظیم گزارش دوره ای و مستمر در مقاطع شش ماهه از اجرای مهمترین مصوبات و اقدامات کمیسیون دانشگاه و ارائه به شورای تحول اداری وزارتخانه

 

کمیته های تخصصی :

كميته تخصصي مهندسی نقش و ساختار دولت

كميته تخصصي توسعه دولت الکترونیک وهوشمند سازی اداری

كميته تخصصي خدمات عمومی در فضای رقابتی

كميته تخصصي مدیریت سرمایه انسانی

كميته تخصصي صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری

كميته تخصصي نظارت و ارزیابی

 

راهنمای ارباب رجوع
دسترسی ها
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.