×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

کارگاه آموزشی مدیریت هزینه و درآمد تغذیه و ایاب و ذهاب جهت مدیران مراکز پزشکی و بیمارستان‌های دانشگاه برگزار شد

اخبار گروه آموزش کارکنان

کارگاه آموزشی مدیریت هزینه و درآمد تغذیه و ایاب و ذهاب جهت مدیران مراکز پزشکی و بیمارستان‌های دانشگاه برگزار شد

مشاهده بیشتر

دوره آموزشی روش تدریس ویژه مدرسین دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان برگزار شد

اخبار گروه آموزش کارکنان

دوره آموزشی روش تدریس ویژه مدرسین دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان برگزار شد

مشاهده بیشتر

کارگاه آموزشی مدیریت هزینه و درآمد دارو جهت مدیران مراکز پزشکی و بیمارستان‌های دانشگاه برگزار شد

اخبار گروه آموزش کارکنان

کارگاه آموزشی مدیریت هزینه و درآمد دارو جهت مدیران مراکز پزشکی و بیمارستان‌های دانشگاه برگزار شد

مشاهده بیشتر

چهاردهمین آزمون جامع کشوری دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت ویژه کارکنان در سه نوبت جهت 750 نفر در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد

اخبار گروه آموزش کارکنان

چهاردهمین آزمون جامع کشوری دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت ویژه کارکنان در سه نوبت جهت 750 نفر در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد

مشاهده بیشتر

کارگاه آموزشی روش تدریس ویژه مدرسین دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان برگزار شد

اخبار گروه آموزش کارکنان

کارگاه آموزشی روش تدریس ویژه مدرسین دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان برگزار شد

مشاهده بیشتر

کارگاه آموزشی تکنولوژی آموزشی ویژه مدرسین دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان برگزار شد

اخبار گروه آموزش کارکنان

کارگاه آموزشی تکنولوژی آموزشی ویژه مدرسین دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان برگزار شد

مشاهده بیشتر

تکرار مجدد کلیه دوره های آموزشی غیرحضوری برگزار شده در سال 1402

اخبار گروه آموزش کارکنان

تکرار مجدد کلیه دوره های آموزشی غیرحضوری برگزار شده در سال 1402

مشاهده بیشتر

بازدید دکتر زالی از روند ارزیابی داوطلبان استخدام 1402 دانشگاه

بازدید دکتر زالی از روند ارزیابی داوطلبان استخدام 1402 دانشگاه

مشاهده بیشتر

گروه های مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

تنظیمات قالب