×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

لیست اخبار صفحه :1
کارگاه آموزشی مدیریت هزینه و درآمد تغذیه و ایاب و ذهاب جهت مدیران مراکز پزشکی و بیمارستان‌های دانشگاه برگزار شد
مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

کارگاه آموزشی مدیریت هزینه و درآمد تغذیه و ایاب و ذهاب جهت مدیران مراکز پزشکی و بیمارستان‌های دانشگاه برگزار شد

کارگاه آموزشی دو روزه مدیریت هزینه و درآمد تغذیه و ایاب و ذهاب جهت مدیران مراکز پزشکی و بیمارستان‌های دانشگاه با همکاری موسسه توسعه و تربیت مدیران نظام سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.

دوره آموزشی روش تدریس ویژه مدرسین دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان برگزار شد
مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

دوره آموزشی روش تدریس ویژه مدرسین دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان برگزار شد

کارگاه آموزشی روش تدریس جهت توانمند سازی مدرسین دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان توسط گروه توسعه آموزش کارکنان مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری و با همکاری مرکز جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی روز سه شنبه 18 اردیبهشت ماه 1403 در مجتمع فرهنگی اجتماعی امام علی(ع) دانشگاه برگزار شد.

کارگاه آموزشی مدیریت هزینه و درآمد دارو جهت مدیران مراکز پزشکی و بیمارستان‌های دانشگاه برگزار شد
مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

کارگاه آموزشی مدیریت هزینه و درآمد دارو جهت مدیران مراکز پزشکی و بیمارستان‌های دانشگاه برگزار شد

کارگاه آموزشی دو روزه مدیریت هزینه و درآمد دارو جهت مدیران مراکز پزشکی و بیمارستان‌های دانشگاه با همکاری موسسه توسعه و تربیت مدیران نظام سلامت (معتمد) برگزار شد.

چهاردهمین آزمون جامع کشوری دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت ویژه کارکنان در سه نوبت جهت 750 نفر در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد
مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

چهاردهمین آزمون جامع کشوری دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت ویژه کارکنان در سه نوبت جهت 750 نفر در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد

چهاردهمین نوبت آزمون های جامع توجیهی بدو خدمت کارکنان در روز پنجشنبه 3 اسفند ماه 1402 جهت 750 نفر در سه نوبت به صورت کشوری در محل مرکز آزمون‌های الکترونیکی دانشگاه برگزار شد.

کارگاه آموزشی روش تدریس ویژه مدرسین دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان برگزار شد
مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

کارگاه آموزشی روش تدریس ویژه مدرسین دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان برگزار شد

کارگاه آموزشی روش تدریس ویژه مدرسین دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان توسط گروه توسعه آموزش کارکنان مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری و با همکاری مرکز جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی روز سه شنبه یکم اسفند ماه 1402 در مجتمع فرهنگی اجتماعی امام علی(ع) دانشگاه برگزار شد.

کارگاه آموزشی تکنولوژی آموزشی ویژه مدرسین دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان برگزار شد
مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

کارگاه آموزشی تکنولوژی آموزشی ویژه مدرسین دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان برگزار شد

کارگاه آموزشی تکنولوژی آموزشی ویژه مدرسین دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان توسط گروه توسعه آموزش کارکنان مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری و با همکاری مرکز جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی روز سه شنبه 24 بهمن ماه 1402 در مجتمع فرهنگی اجتماعی امام علی(ع) دانشگاه برگزار شد.

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست